การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล

Main Article Content

วิทเชษฐ์ พิชัยศักดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พิชัยศักดิ์ ว. การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2023 Dec. 11];5(1):1-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212
Section
Original Article