ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒

Main Article Content

รัตนา ชื่นภักดี

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ชื่นภักดี ร. ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2023 Nov. 29];5(1):22-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214
Section
Original Article