การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล

Main Article Content

พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อุดมเพ็ชร พ. การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2023 Nov. 30];5(2):49-56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220
Section
Original Article