เกณฑ์การตัดสินผลสอบ กรณีศึการเปรียบเทียบด้วยวิธี Angoff และทฤษฎี Classical Test

Main Article Content

สรญา แก้วพิทูลย์
วราภรณ์ เอี้ยวสกุล
นพร อึ้งอาภรณ์
สีขาว เชื้อปรุง
สราวุธ สุขสุผิว
ชวบูลย์ เดชสุขุม
ลิขิต มาตระกูล
วิณิช วรรณพฤกษ์
ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

Abstract

บทคัดย่อ

Article Details

How to Cite
1.
แก้วพิทูลย์ ส, เอี้ยวสกุล ว, อึ้งอาภรณ์ น, เชื้อปรุง ส, สุขสุผิว ส, เดชสุขุม ช, มาตระกูล ล, วรรณพฤกษ์ ว, แก้วพิทูลย์ ณ. เกณฑ์การตัดสินผลสอบ กรณีศึการเปรียบเทียบด้วยวิธี Angoff และทฤษฎี Classical Test. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Jun. 14];5(2):57-61. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242221
Section
Original Article