การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD real time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

วันดี วันศรีสุธน
ศุภโชค สิงหกันต์
สุดสบาย จุลกทัพพะ

Abstract

บทคัดย่อ

Article Details

How to Cite
1.
วันศรีสุธน ว, สิงหกันต์ ศ, จุลกทัพพะ ส. การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD real time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2024 Apr. 16];5(2):62-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242222
Section
Original Article