ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการสร้างข้อสอบปรนัย

Main Article Content

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ไอรมณีรัตน์ เ. ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการสร้างข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 31 [cited 2023 Dec. 12];5(2):77-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242225
Section
Review Article