47 ปี แห่งการบริการด้วยหัวใจของห้องตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี (คลินิก 309)

Main Article Content

Chenchit Chayachinda
Chanon Neungton
Chanakarn Kerdklinhorm

Abstract

ห้องตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี (คลินิก 309) เปิดให้บริการดูแลสตรีที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่า 47 ปี ผ่านประสบการณ์การแพร่ระบาดของซิฟิลิส และเอชไอวี และมีส่วนร่วมในการทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดีขึ้นย่างมาก อย่างไรก็ตาม เชื้อก่อโรคมีพัฒนาการจนเกิด การดื้อยา  รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มอายุน้อย  ทางคลินิก 309 ได้พยายามต่อสู้กับปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  ภาควิชาตจวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานบริการและงานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Chayachinda C, Neungton C, Kerdklinhorm C. 47 ปี แห่งการบริการด้วยหัวใจของห้องตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี (คลินิก 309). Siriraj Med Bull [Internet]. 2023 Oct. 1 [cited 2023 Dec. 11];16(4):269-70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/261717
Section
Special Article

References

วิทยา ถิฐาพันธ์. หนังสือ “100 ปี สูติ-นรีเวช ใน 129 ปี ศิริราช” เล่มที่ 2 หน่วยงาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พีเอ ลิฟวิ่ง จำกัด, 2561 หน้า 189-202