การออกแบบและผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์สำหรับฝึกการใช้อัลตราซาวด์นำทาง ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ Internal Jugular เพื่อนำไปใช้ประกอบการฝึกทักษะแพทย์ประจำบ้าน การออกแบบและผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

Main Article Content

วังชา ชุมทัพ
นพพล เผ่าสวัสดิ์
คามิน ชินศักดิ์ชัย
ธันยพร นครชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาการออกแบบและผลิตหุ่นจำลอง การฝึกใช้อัลตราซาวด์นำทางการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ internal jugular สำหรับใช้ประกอบการฝึกทักษะแพทย์ประจำบ้าน


วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการกับผู้ป่วยจริงและมีการสอนหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อย่างน้อย 3 ปี ที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพและคุณสมบัติของหุ่นจำลอง โดยทำการทดสอบคุณสมบัติของยางซิลิโคน ที่เหมาะสมในการมองเห็นภาพอัลตราซาวด์ ก่อนนำไปผลิตหุ่นจำลอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ยางซิลิโคนทดแทนชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ผิวหนัง และหลอดเลือด จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของหุ่นจำลองตามการทำหัตถการการใช้อัลตราซาวด์นำทางในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ internal jugular ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน


ผลการศึกษา: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ทำการทดสอบคุณสมบัติของยางซิลิโคน พบว่ายางซิลิโคน E เหมาะสำหรับใช้ทดแทนชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ยางซิลิโคน F เหมาะสำหรับให้ทดแทนผิวหนัง และยางซิลิโคน J เหมาะสำหรับใช้ทดแทนหลอดเลือด การประเมินคุณสมบัติของหุ่นจำลอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” และผลการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นจำลองในการทำหัตถการการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ internal jugular มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดี”


สรุป: หุ่นจำลองสำหรับฝึกการใช้อัลตราซาวด์นำทาง ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ internal jugular ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Rivera AM, Strauss KW, van Zundert AA, Mortier EP. Matching the peripheral intravenous catheter to the in- dividual patient. Acta Anaesthesiol Belg 2007;58:19-25.

Feldman R. Central venous access. In: Richman E,Simon M, editors. Emergency medicine procedure.United States: McGrawHill;2002.

Paula Ferrada. How To Do Internal Jugular Vein Cannulation, Ultrasound-Guided 2020 Available from: https://www.merckmanuals.com/professional/critical-care-medicine/how-to-do-central-vascular-procedures/how-to-do-internal-jugular-vein-cannulation,-ultrasound-guided.

Joshua Kolikof, Katherine Peterson, Annalee M. Baker. Central Venous Catheter. StatPearls. 2022.

อลิสสรา วณิชกุลบดี. บทบาทการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในห้องฉุกเฉิน.วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง. 2016;60(4):297-308.

Young, M. P., Yuo, T. H., Manaker, S., & Hall, K. K. Overview of complications of central venous catheters and their prevention in adults.

KARAKITSOS, Dimitrios, et al. Real-time ultrasound-guided catheterisation of the internal jugular vein: a prospective comparison with the landmark technique in critical care patients. Critical Care, 2006, 10.6:1-8.

Schofer JM, Nomura JT, Bauman MJ, Sierzenski PR. Prospective durability testing of a vascular access phantom. The Western Journal of Emergency Medicine. 2010;11(4):302-305.

ÁLVAREZ, JM López, et al. Revision of Training Models on Ultrasound-Guided Vascular Access. Presentation of an Animal Model. Ultrasound Imaging: Current Topics, 2022, 117.

ยาใจ อภิบุณโยภาส. การใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2557. 14;1:79-92.

Margaret Lin-Martore MD, Shruti Kant MBBS, Bridget C. O’Brien Ph.D. Procedural skill maintenance: Perspectives and motivations of pediatric emergency medicine faculty. AEM Education and Training 2021;5:4.

Phrampus PE. Simulation and integration into patient safety systems. Simul Healthcare. 2018;13(4):225–226.

EnvironMolds. What is Condensation Cure and Addition Cure Silicone? 2022 [cited 2022 Oct 1]. Available from: https://www.artmolds.com/condensation-addition-cured-silicone

Phadungsak Silakorn, M.sc., Wangcha Chumthap, BSc., Somchai Chongpipatchaiporn, B.Sc., Arsada Khunvut, B.Sc., Supenya Vsrothai, M.D. : Silicone Rubber Development for Medical Model Production. Siriraj Med J 2015; 67: 123-127.

Brick In The Yard Mold Supply. [cited 2018 February 11]. RTV Silicone Tutorial: Shore A Scale [Video file]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Oj9fwv6BcUM

กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร. Acute Venous Catheterization in General Practice. ม.ป.ป. 499-505.

LEE, Jeong Gil, et al. Effect of Trendelenburg position on right and left internal jugular vein cross-sectional area. Korean Journal of Anesthesiology, 2014, 67.5:305-309.

JUDICKAS, Šarūnas, et al. Is the Trendelenburg position the only way to better visualize internal jugular veins?. ACTA Medica Lituanica, 2018, 25.3:125.