เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

Main Article Content

ภาพร โชคปิติบูรณ์
วิชชุดา สิริปัญญาเขมะกุล
กุลนิษฐ์ บุญตา

บทคัดย่อ

ภาวะสมองพิการเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นอย่างถาวรและส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหว การรักษาสมดุลและท่าทางของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นภาวะสมองพิการยังส่งผลต่อพัฒนาการและสติปัญญาทำให้เกิดปัญหาด้านการพูด การมองเห็น การสื่อสาร และการได้ยิน เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของเด็กที่มีภาวะสมองพิการ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้ามข้อจำกัดทางกายภาพ ส่งเสริมความเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในเด็กที่มีภาวะสมองพิการจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมของผู้ใช้ได้ บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนไหวและการจัดตำแหน่ง การสื่อสาร การมองเห็นและการได้ยิน การควบคุมสิ่งแวดล้อม การทำกิจวัตรประจำวัน และการสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถและการช่วยเหลือตัวเองของผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ประคองเท้าและข้อเท้าเพื่อช่วยในการเดิน กระดานสื่อสาร และอุปกรณ์ช่วยฟัง นอกจากนี้การปรับสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องน้ำที่ใช้งานสะดวกจะลดปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานได้ ทั้งนี้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละชิ้นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย โดยพิจารณาถึงความต้องการ ความสามารถ และเงื่อนไขของผู้ใช้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้ใช้เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์นั้นด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Article Details

บท
บทความทั่วไป

References

Vitrikas K, Dalton H, Breish D. Cerebral Palsy: An Overview. Am Fam Physician. 2020 Feb 15;101(4):213-220. PMID: 32053326.

Brandenburg JE, Fogarty MJ, Sieck GC. A Critical Evaluation of Current Concepts in Cerebral Palsy. Physiology (Bethesda). 2019 May 1;34(3):216-229. doi: 10.1152/physiol.00054.2018. PMID: 30968751; PMCID: PMC7938766.

Gulati S, Sondhi V. Cerebral Palsy: An Overview. Indian J Pediatr. 2018 Nov;85(11):1006-1016. doi: 10.1007/s12098-017-2475-1. Epub 2017 Nov 20. PMID: 29152685.

Novak I, Hines M, Goldsmith S, Barclay R. Clinical prognostic messages from a systematic review on Cerebral Palsy. Pediatrics. 2012;130(5). doi:10.1542/peds.2012-0924

Paul S, Nahar A, Bhagawati M, Kunwar AJ. A review on recent advances of Cerebral Palsy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022;2022:1–20. doi:10.1155/2022/2622310

Wimalasundera N, Stevenson VL. Cerebral palsy. Pract Neurol. 2016 Jun;16(3):184-94. doi: 10.1136/practneurol-2015-001184. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26837375.

Gilson KM, Davis E, Reddihough D, Graham K, Waters E. Quality of life in children with cerebral palsy: implications for practice. J Child Neurol. 2014 Aug;29(8):1134-40. doi: 10.1177/0883073814535502. Epub 2014 May 27. PMID: 24870369.

Krigger KW. Cerebral palsy: an overview. Am Fam Physician. 2006 Jan 1;73(1):91-100. PMID: 16417071.

Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. Identifying assessment measures and interventions reported for Thai children with cerebral palsy using the ICF-CY framework. Disability and Rehabilitation. 2011;34(14):1178–85. doi:10.3109/09638288.2011.637603

Borg J, Khasnabis C, Berman-Bieler R, Mitra G, Myhill W, Raja DS. Assistive technology for children with disabilities: Creating opportunities for education, inclusion and participation a discussion paper [Internet]. 2015 [cited 2023 Feb 11]. Available from: https://docs.edtechhub.org/lib/DPLSVVT4

Zupan A, Jenko M. Assistive technology for people with cerebral palsy. East. J. Med. 2012;17:194–7.

Seating, positioning, and mobility - oklahoma able tech [Internet]. 2023 [cited 2023 Mar 11]. Available from: https://www.okabletech.org/at-discovery/seating-positioning-and-mobility/

Webster JB, Murphy D, Alexander TA, Nelson LM. Wheeled Mobility: Evaluation for Orthotic Seating and Positioning. In: Atlas of orthoses and assistive devices. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019. p. 383–9.

Explore Assistive Technology (AT) from AT3 Center [Internet]. [cited 2023 Mar 12]. Available from: https://exploreat.net/at-discovery/seating-positioning-mobility

Myrden A, Schudlo L, Weyand S, Zeyl T, Chau T. Trends in communicative access solutions for children with cerebral palsy. Journal of Child Neurology. 2014;29(8):1108–18. doi:10.1177/0883073814534320

Assistive devices - aids for cerebral palsy [Internet]. [cited 2023 Mar 14]. Available from: https://www.cerebralpalsyguide.com/treatment/assistive-devices

Webster JB, Murphy D, Oliver M. Communication Devices and Electronic Aids to Activities of Daily Living. In: Atlas of orthoses and assistive devices. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019. p. 403–17.

Types of Assistive Technology (AT) [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 14]. Available from: https://mn.gov/admin/at/getting-started/understanding-at/types

Singh IP, Misra A, Maurya A, Verma A. Technical Review of Smart Assistive Devices for Visually impaired people. 2023 4th International Conference for Emerging Technology (INCET). 2023; doi:10.1109/incet57972.2023.10170619

Jackman M, Sakzewski L, Morgan C, Boyd RN, Brennan SE, Langdon K, et al. Interventions to improve physical function for children and young people with Cerebral Palsy: International Clinical Practice Guideline. Developmental Medicine & Child Neurology. 2021;64(5):536–49. doi:10.1111/dmcn.15055

Learning Disabilities Association of Ontario. Assistive technology for students with learning disabilities [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 14]. Available from: https://www.ldatschool.ca/assistive-technology

Batorowicz B, Missiuna CA, Pollock NA. Technology supporting written productivity in children with learning disabilities: A critical review. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2012;79(4):211–24. doi:10.2182/cjot.2012.79.4.3

Nordström T, Nilsson S, Gustafson S, Svensson I. Assistive technology applications for students with reading difficulties: Special education teachers’ experiences and perceptions. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2018;14(8):798–808. doi:10.1080/17483107.2018.1499142

Hunt PF. Inclusive education: The case for early identification and early intervention in Assistive Technology. Assistive Technology. 2021;33(sup1). doi:10.1080/10400435.2021.1974122