กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกายคอร์ธอน คุกซี่ เพื่อลดความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีอาการเวียนศีรษะจากภาวะการทำงานบกพร่องของระบบเวสติบูลาร์ส่วนปลาย

Main Article Content

อรณิช ตั้งนิรามัย
อ้อมเดือน ชื่นวารี
ไอริณ กิ่งรัตน์

บทคัดย่อ

การพลัดตกหกล้ม เป็นปัญหาหลักที่พบได้มากในวัยผู้สูงอายุ นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพ และการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการหกล้มคือ ผู้สูงอายุมีภาวะการทำงานบกพร่องของระบบเวสติบูลาร์ส่วนปลาย (Vestibular Hypofunction: VH) นำมาซึ่งอาการมึนศีรษะ (Dizziness) ตากระตุก (Nystagmus) และความไม่มั่นคงของร่างกาย (Instability) นำไปสู่ปัญหาด้านการทรงตัว จำกัดการดำเนินกิจวัตรประจำวันและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ทางกายภาพบำบัดจึงได้มีการนำแนวทางการออกกำลังกายคอร์ธอน คุกซี่ (Cawthorne-Cooksey exercise) ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการมึนศีรษะลดลง และพัฒนาความสามารถในการทรงตัว มาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วย VH องค์ประกอบของการออกกำลังกายมีดังนี้ 1) Gaze stabilization exercise 2) Habituation exercise 3) Balance and gait training และ 4) Endurance ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเลือกใช้ระบบประสาทความรู้สึกอื่นทดแทน (Sensory substitution) และการสร้างพฤติกรรมความเคยชินทางสรีรวิทยา (Physiologic habituation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวเพื่อชดเชยการทำงานที่บกพร่องของระบบเวสติบูลาร์ (Adaptation compensation) แต่ในปัจจุบันการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีความสับสนทางสรีรวิทยาของระบบเวสติบูลาร์ รอยโรค และหลักการของการออกกำลังกายคอร์ธอน คุกซี่ หากนักกายภาพบำบัด หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเวสติบูลาร์ พยาธิสภาพของ VH และ หลักการออกกำลังกายคอร์ธอน คุกซี่ มากขึ้น จะเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ VH มีความสามารถในการทรงตัว ความมั่นใจในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความทั่วไป

References

Hülse R, Biesdorf A, Hörmann K, Stuck B, Erhart M, Hülse M, et al. Peripheral vestibular disorders: An epidemiologic survey in 70 million individuals: An epidemiologic survey in 70 million individuals. Otol Neurotol. 2019;40(1):88–95.

Tungvachirakul V, Lisnichuk H, O’Leary SJ. Epidemiology of vestibular vertigo in a neuro-otology clinic population in Thailand. J Laryngol Otol. 2014;128 Suppl 2(S2):S31-8.

Yetiser S. Review of the pathology underlying benign paroxysmal positional vertigo. J Int Med Res.2020;48(4):1-12.

Spiegel R, Kirsch M, Rosin C, Rust H, Baumann T, Sutter R, et al. Dizziness in the emergency department: an update on diagnosis. Swiss Med Wkly. 2017;147:w14565.

จารุภา เลขทิพย์, ธีระ วรธนารัตน์, ศักรินทร์ ภูผานิล, ศราวุธ ลาภมณีย์. ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2562;26:85-103.

Lo AX, Harada CN. Geriatric dizziness: evolving diagnostic and therapeutic approaches for the emergency department. Clin Geriatr Med. 2013;29(1):181-204.

Giommetti G, Lapenna R, Panichi R, Dehgani Mobaraki P, Longari F, Ricci G, et al. Residual dizziness after successful repositioning maneuver for idiopathic benign paroxysmal positional vertigo: a review. Audiology Research. 2017;7(178):31-7.

Lacour M, Barthelemy J, Borel L, Magnan J, Xerri C, Chays A, et al. Sensory strategies in human postural control before and after unilateral vestibular neurotomy. Exp Brain Res. 1997;115 (2):300-10.

Schubert MC, Tusa RJ, Grine LE, Herdman SJ. Optimizing the sensitivity of the head thrust test for identifying vestibular hypofunction. Phys Ther. 2004;84(2):151-8.

Khan S, Chang R. Anatomy of the vestibular system: a review. Neuro Rehabilitation. 2013;32(3):437–43.

Lacour M, Helmchen C, Vidal PP. Vestibular compensation: the neuro-otologist's best friend. J Neurol. 2016;263 (S1):S54-64.

Herdman SJ, Clendaniel R. Vestibular Rehabilitation. 4thed. United States: F.A .Davis Company;2014.

Jones S, Jones T, Mills K, Gaines G. Anatomical and physiological considerations in vestibular dysfunction and compensation. Semin Hear. 2009;30(4):231–41.

Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Anson ER, Carender WJ, Hoppes CW, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: An updated clinical practice guideline from the Academy of Neurologic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association. J Neurol Phys Ther. 2022;46(2):118–77.

Grill E, Heuberger M, Strobl R, Saglam M, Holle R, Linkohr B, et al. Prevalence, determinants, and consequences of vestibular hypofunction. Results from the KORA-FF4 survey. Front Neurol. 2018;9:1-8.

Eggers SDZ, Zee DS. Vertigo and imbalance: clinical neurophysiology of the vestibular system. 1sted. Amsterdam: Elsevier; 2010.

Cohen HS, Mulavara AP, Peters BT, Sangi-Haghpeykar H, Bloomberg JJ. Standing balance tests for screening people with vestibular impairments. Laryngoscope. 2014; 124(2):545-50.

ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, อลงกต เอมะสิทธิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการดำเนินโรคกับผลการตรวจประเมินทางคลินิกสำหรับผู้ที่มีภาวะเวียนศีรษะจากความผิดปกติของระบบการประสาทการทรงตัวหูชั้นใน.วารสารกายภาพบำบัด. 2565;44:82-96.

Wrisley DM, Marchetti GF, Kuharsky DK, Whitney SL. Reliability, internal consistency, and validity of data obtained with the functional gait assessment. Phys Ther. 2004; 84 (10):906-18.

Cawthorne T. The physiological basis for head exercise. Journal of the Chartered Society of Physiotherapy.1944;30:106.

Shumway-Cook A, Horak FB. Rehabilitation strategies for patients with vestibular deficits. Neurol Clin. 1990;8(2):441–57.

Ribeiro A dos SB, Pereira JS. Balance improvement and reduction of likelihood of falls in older women after Cawthorne and Cooksey exercises. Braz J Otorhinolaryngol. 2005;71(1):38–46.

Afrasiabifar A, Karami F, Najafi Doulatabad S. Comparing the effect of Cawthorne–Cooksey and Frenkel exercises on balance in patients with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2017;32(1):57–65.

Smółka W, Smółka K, Markowski J, Pilch J, Piotrowska-Seweryn A, Zwierzchowska A. The efficacy of vestibular rehabilitation in patients with chronic unilateral vestibular dysfunction. Int J Occup Med Environ Health. 2020;33(3):273–82.

Fallahzadeh Abarghuei A, Fadavi-Ghaffari M, Tousi S, Amini M, Salehi AR. Effect of cawthorne and cooksey exercises on balance and quality of life of 60 to 80 year- old individuals in Shiraz: A randomized clinical trial. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran. 2018;32(1):429–33.

Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Anson ER, Carender WJ, Hoppes CW, et al. Vestibular Rehabilitation for Peripheral Vestibular Hypofunction: An Updated Clinical Practice Guideline from the Academy of Neurologic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association. J Neurol Phys. 2022;46(2):118-77.