ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

พชร แสงแก้ว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความสนใจเลือกเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษา 2 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) องค์ประกอบด้านส่วนตัวของผู้เรียน ได้แก่ ด้านความสนใจและความถนัด ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านเกียรติยศชื่อเสียง และด้านเศรษฐกิจและสังคม 2) องค์ประกอบด้านสถาบัน ได้แก่ ด้านความพร้อมของสถาบัน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสาย วิทย์-คณิตฯ ที่สมัครสอบผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2556 จํานวน 454 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความพร้อมของสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14

Article Details

How to Cite
1.
แสงแก้ว พ. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Jun. 25];9(1):17-23. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81412
Section
Original Article