ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)

Main Article Content

วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สนั่นศิลป์ ว. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 4];9(1):30-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418
Section
Review Article