การใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีประสิทธิภาพในทางแพทยศาสตรศึกษา (Effective Uses of Portfolio in Medical Education)

Main Article Content

กษณา รักษมณี

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
รักษมณี ก. การใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมีประสิทธิภาพในทางแพทยศาสตรศึกษา (Effective Uses of Portfolio in Medical Education). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Nov. 30];9(1):34-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81421
Section
Review Article