การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย

Main Article Content

ศักดา สถิรเรืองชัย

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สถิรเรืองชัย ศ. การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Nov. 29];9(2):107-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450
Section
Review Article