ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

Main Article Content

อัจฉรา สุวรรณนาคินทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ และปัญหาอุปสรรคในงานประจำ หลังจากที่ได้รับการอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานไปแล้ว 2 ปี ในกลุ่มพยาบาลศิริราชที่เข้ารับการอบรมจำนวน 112 คน ทำการเปรียบเทียบความรู้หลังอบรมทันทีกับ 2 ปีหลังอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ส่วนการประเมินทักษะทำโดยสุ่มตัวอย่างพยาบาล 62 คน แล้วผู้วิจัยไปประเมินด้วยตนเองโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบได้รับการตอบกลับ 51 คน (45.5%) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้การดูแลเท้าเบาหวานหลังจากอบรมทันที กับหลังจากอบรมไปแล้ว 2 ปี พบว่าความรู้ลดลงอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติ (p < 0.05) และพบว่า มีพยาบาล 25 คน (49.0%) นำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานประจำ ปัญหาหลักของการไม่นำ ความรู้ไปใช้ เนื่องจากการขาดบุคลากร (64.7%) และ ทำงานในหน่วยงานที่ไม่มีผู้เป็นเบาหวาน (26.5%) จากการสุ่มประเมินทักษะ พบว่ามีพยาบาลเพียง 1 คนเท่านั้น (1.9%) ที่สามารถตรวจประเมินเท้าได้อย่างถูกต้อง ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการอบรมให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุวรรณนาคินทร์ อ. ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 9];8(1):19-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499
Section
Original Article