หลักการการประเมินผลทางแพทยศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์จากการร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายุโรป “Association of Medical Education in Europe (AMEE) 2014”

Main Article Content

ฉันทชา สิทธิจรูญ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สิทธิจรูญ ฉ. หลักการการประเมินผลทางแพทยศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์จากการร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายุโรป “Association of Medical Education in Europe (AMEE) 2014”. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 2];8(2):79-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81532
Section
Medical Education