หลักการการประเมินผลทางแพทยศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์จากการร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายุโรป “Association of Medical Education in Europe (AMEE) 2014”

Main Article Content

ฉันทชา สิทธิจรูญ

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
สิทธิจรูญ ฉ. หลักการการประเมินผลทางแพทยศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์จากการร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติของสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษายุโรป “Association of Medical Education in Europe (AMEE) 2014”. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Jun. 20];8(2):79-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81532
Section
Medical Education