การประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 5 ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

นุชจรีย์ หงษ์เหลี่ยม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์และหาค่าความสัมพันธ์ของผลการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล จำแนกตามเพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยผู้วิจัยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 225 คน มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการ ประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควส์(Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.67 เป็นเพศชาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินตนเองของ นักศึกษาแพทย์ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านเป็นคนดี มีปัญญา และนำพาสุขอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และเมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า เพศของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทางปัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.003 ชั้นปีของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเป็นคนดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.001 และกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีมีปัญญา และนำพาสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ระดับ 0.27, 0.39 และ 0.11 ตามลำ ดับ) ดังนั้น เพศและชั้นปีมีความสัมพันธ์ต่อการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 5 ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Article Details

How to Cite
1.
หงษ์เหลี่ยม น. การประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 5 ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Jul. 25];7(1):1-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81542
Section
Original Article