การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

วุฒิรัต ธรรมวุฒิ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ มูลค่า และชนิดของยาเหลือใช้พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดยาเหลือใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจที่หน่วยตรวจอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช โดยการสุ่มอย่างง่ายเพื่อคัดเลือกผู้ป่วย และทำการจัดส่งไปรษณียบัตร พร้อมโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ป่วยนำยาที่ใช้เป็นประจำทั้งหมดมาพบเภสัชกรหลังจากที่ได้ตรวจกับแพทย์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 74.4 มียาเหลือใช้ คิดเป็นมูลค่ารวม 187,950.55 บาท มูลค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3,081.16 บาทต่อคน โดยผู้ป่วยสิทธิ์เบิกจ่ายตรงมีมูลค่าของยาเหลือใช้สูงที่สุด กลุ่มยา anti-hypertensive agent เป็นยาที่มีปริมาณ และ มูลค่าของยาเหลือใช้สูงที่สุด ซึ่งสาเหตุของการเกิดยาเหลือใช้ได้แก่ ผู้ป่วยไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่ง (non compliance) แพทย์สั่งยามากกว่าวันนัด ได้รับยาซํ้าซ้อนจากต่างคลินิก/ สถานพยาบาล ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรจะตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันหาแนวทางเพื่อลดปัญหาจากยาเหลือใช้ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียทางการเงินของโรงพยาบาลที่สามารถป้องกันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมวุฒิ ว. การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Nov. 29];7(1):20-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545
Section
Original Article