การวิจัยศึกษาระยะห่างระหว่างเครื่องรับส่งสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และจำนวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถรับชมวีดีทัศน์ขนาด 720p พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบเครือข่าย Wi-Fi ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

เศกสรร โพธิ์ศรี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระยะห่างระหว่างเครื่องรับส่งสัญญาณ (Access Point) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่สามารถนำส่งข้อมูลสัญญาณภาพวีดิทัศน์ขนาด 720p ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดไร้สาย (Wi-Fi) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาจำนวนเครื่องลูกข่ายที่เหมาะสมในการรับชมภาพวีดิทัศน์ชนิดดังกล่าว โดยได้ทดสอบการส่งสัญญาณภาพวีดิทัศน์ขนาด 720p ความยาว 3 นาทีมีระยะห่างระหว่างเครื่องรับส่งสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระยะ 10 และ 20 เมตร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน 1 ถึง 5 เครื่องรับสัญญาณ ภาพวีดิทัศน์ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ผลการทดลองในสถานการณ์จริงพบว่าเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายรับข้อมูลพร้อมกัน 5 เครื่องจากเครื่องรับส่งสัญญาณที่ระยะ 20 เมตรต้องใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาทีเพื่อแสดงผลวีดิทัศน์ได้ครบถ้วน ซึ่งอาจไม่สามารถนำไปให้บริการได้สะดวก ในขณะที่ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 3.19 นาทีเมื่อลดระยะห่างเหลือ 10 เมตรซึ่งสามารถนำไปขยายผลการทดลองต่อไปเพื่อให้บริการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาออนไลน์ได้

Article Details

How to Cite
1.
โพธิ์ศรี เ. การวิจัยศึกษาระยะห่างระหว่างเครื่องรับส่งสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และจำนวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถรับชมวีดีทัศน์ขนาด 720p พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบเครือข่าย Wi-Fi ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Jul. 19];7(2):48-52. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81575
Section
Original Article