การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

สคมวิชช์ สุขภัทริทธิกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) พัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (๒) เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ (๓) เพิ่มศักยภาพในการดูแลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล และ (๔) ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ระบบการบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล จัดทำรายงาน โดยการพัฒนาระบบเน้นที่การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบสามารถใช้งานง่าย มีการแบ่งสิทธิ์การเข้าจัดการกับข้อมูล และการได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งการนำข้อมูลที่จัดเก็บนำกลับเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ในการทดสอบได้นำโปรแกรมติดตั้งและใช้งาน โดยทดลองใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ทำการประเมิน ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านความสามารถทำงานตรงตามความต้องการ(๒) ด้านหน้าที่ของระบบ (๓) ด้านการใช้งานระบบ และ (๔) ด้านความปลอดภัยของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๑ สรุปได้ว่า สามารถนำ ระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน การจัดรายละเอียดบนจอภาพ และ การนำเสนอรายงานอยู่ในระดับดีมีการบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง มีการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้เกิดผลดีต่อระบบงาน และทำให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขภัทริทธิกุล ส. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2023 Dec. 9];6(1):7-14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81665
Section
Original Article