ความรู้เบื้องต้นของชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด Overview of Stem Cell Biology

Main Article Content

ทัศนีย์ เพิ่มไทย

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เพิ่มไทย ท. ความรู้เบื้องต้นของชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด Overview of Stem Cell Biology. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Nov. 30];4(3):73-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81919
Section
Review Article