ความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บัณฑิตแพทย์ศิริราชรุ่น ๑๑๔ จำนวน ๑๑๕ คน บัณฑิตแพทย์ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากการเรียนในระดับปรีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด ส่วนระดับคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยระดับของความรู้และทักษะดัานที่บัณฑิตได้นำไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดคือ พฤตินิสัย เจตคติ และคุณธรรมทางการแพทย์ ในขณะที่บัณฑิตยังได้รับความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทักษะการทำหัตถการ ไม่มากเท่าที่ควร บัณฑิตแพทย์พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก และอายุรศาสตร์มากที่สุดในระดับปรีคลินิกและคลินิกตามลำดับ บัณฑิตมีความพึงพอใจมากในทักษะการตรวจร่างกายพื้นฐานทั้งระบบ และการตรวจช่องท้อง แต่พึงพอใจไม่มากนักในทักษะการตรวจทารกแรกเกิด ในด้านหัตถการบัณฑิตยังไม่ค่อยพึงพอใจ ในความสามารถของตนในหลายหัตถการ เช่น การทำหมันชาย, การทำคลอดด้วยคีม, การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

Article Details

How to Cite
1.
ไอรมณีรัตน์ เ. ความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Jun. 25];3(2):86-99. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81936
Section
Original Article