หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช

Main Article Content

จริยา เลิศอรรฆยมณ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เลิศอรรฆยมณ จ. หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Nov. 30];2(1):2-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81955
Section
Medical Ethics