การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission)

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 8];2(1):7-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956
Section
Medical Ethics