ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่

Main Article Content

นิธิพัฒน์ เจียรกุล

Abstract

การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โดยทั่วไปจะพิจาณาคะแนนระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นสำคัญ ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระหว่างที่เป็นนักศีกษาแพทย์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ รวม ๓ ปี จำนวน ๘๘ คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสองช่วงเวลาที่ต่างกันนี้มีความสัมพันธ์กันดี โดยเฉพาะคะแนนในช่วงชั้นคลินิกของนักศีกษาแพทย์กับคะแนนสอบรวมและคะแนนสอบภาคปฏิบัติขณะเป็นแพทย์ประจำบ้าน (ค่าความสัมพันธ์ ๐.๔๖ และ ๐.๕๔ ค่าพี < ๐.๐๐๑) อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินด้วยการสอบทั้งสองช่วงเวลานี้ อาจจะยังไม่สามารถประเมินความรู้ความสามารถโดยรวมของการเป็นอายุรแพทย์ที่สังคมคาดหวังได้อย่างรอบด้านทั้งหมด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เจียรกุล น. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 5];2(1):10-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81957
Section
Original Article