การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)

Main Article Content

สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
เพ็ชรยิ้ม ส. การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Jun. 17];2(1):21-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960
Section
Review Article