ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาของ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งรูปแบบในการจัดโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความเห็นของอาจารย์ทั้งคณะฯ เกี่ยวกับเนื้อหาทางแพทยศาสตรศึกษาที่สนใจ, รูปแบบการจัด กิจกรรมที่ต้องการ, และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับ ร้อยละ ๔๓ ของแบบสอบถามที่ส่งออก การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประเด็นที่อาจารย์มีความสนใจเข้ารับการอบรมมากที่สุด คือ questioning techniques รองลงมาคือ communication skills teaching, motivation, computer-assisted instruction and e-learning และ multiple-choice questions ในส่วนรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาความรู้พบว่า อาจารย์มีความต้องการให้จัดโครงการอยู่ในรูปแบบของการสอนบรรยายในคณะฯ มากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบบทเรียนแบบ e-learning และจดหมายข่าว (newsletter) ตามลำดับ โดยรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการสอนบรรยาย คือ ควรจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒ ชั่วโมง โดยจัดในวันพุธ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมอบรม คือ ปัจจัยทางด้านเนื้อหาตรงกับความต้องการ และปัจจัยช่วงเวลาในการจัดอบรมตรงกับช่วงเวลาที่ว่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ไอรมณีรัตน์ เ. ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 4];2(2):68-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81970
Section
Original Article