ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Nov. 29];2(2):107-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978
Section
มรณานุสรณ์