ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Jun. 16];2(2):107-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978
Section
มรณานุสรณ์