ทักษะทางคลินิกสามารถพัฒนาได้ดีกว่าความรู้ทางทฤษฎีภายหลังการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

Main Article Content

นิธิพัฒน์ เจียรกุล

Abstract

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์หลังจบการศึกษาในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางคลินิกด้านอายุรกรรมเพิ่มมากขึ้น พร้อมไปกับพัฒนาการด้านเจตคติและเตรียมความพร้อมการเป็นอายุรแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์กับคะแนนอายุรศาสตร์ระหว่างที่เป็นนักศึกษาแพทย์ โดยแยกเป็นคะแนนภาคทฤษฎีและคะแนนภาคปฏิบัติ ของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ รวม ๓ ปี จำนวน ๗๐ คน พบว่าคะแนนภาคทฤษฎีขณะเป็นนักศีกษาแพทย์สัมพันธ์ปานกลางกับคะแนนภาคทฤษฎีขณะเป็นแพทย์ประจำบ้าน (ค่าความสัมพันธ์ ๐.๓๗ ค่าพี ๐.๐๐๒) แต่คะแนนภาคปฏิบัติในสองช่วงเวลานี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (ค่าความสัมพันธ์ – ๐.๑๐ ค่าพี ๐.๔๐๓) ดังนั้นการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์สามารถทำให้มีพัฒนาการด้านทักษะทางคลินิกได้ดีกว่าความรู้ทางทฤษฎีจากเดิมขณะที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เจียรกุล น. ทักษะทางคลินิกสามารถพัฒนาได้ดีกว่าความรู้ทางทฤษฎีภายหลังการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Nov. 28];2(3):116-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82021
Section
Original Article