การดำเนินคดีจริยธรรมกรณีผู้ถูกร้องเรียนตาย: รายงานผู้ตาย ๑ ราย

Main Article Content

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. การดำเนินคดีจริยธรรมกรณีผู้ถูกร้องเรียนตาย: รายงานผู้ตาย ๑ ราย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 9];1(1):32-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82076
Section
Clinical Forensic Medicine