คุณลักษณะทั่วไป พฤติกรรมและความผิดปกติของผู้ป่วยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่มารับการตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

Main Article Content

สมชาย อมรโยธิน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะทั่วไปและอุปนิสัยของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาลศิริราช

วิธีการศึกษา: ศึกษาผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในโรง พยาบาลศิริราชระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๓๑๕ คน ผู้ป่วยทุกคนจะถูกบันทึกข้อมูลทั่วไป, สถานภาพ, การนับถือศาสนา, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้, งานอดิเรก, ชนิดการพักผ่อน, การออกกำลังกาย, โรคประจำตัวหรือปัญหาก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกและชนิดของการทำหัตถการ นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่, ความคิดตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่, เหตุและปัจจัยที่ยังคงสูบบุหรี่ และเหตุและปัจจัยที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด ๓๑๕ คน แยกเป็นสูบบุหรี่ ๑๒๕ คน (ผู้ชาย ๑๒๒ คน, ผู้หญิง ๓ คน) และไม่สูบบุหรี่ ๑๙๐ คน (ผู้ชาย ๙๐ คน, ผู้หญิง ๑๐๐ คน) ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ส่วนมาก ASA II, III (๗๔.๔%) ส่วนผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนมาก ASA I, II (๘๖.๙%) สถานภาพสมรส, จำนวนบุตร, การนับถือศาสนา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, งานอดิเรก, ชนิดของการพักผ่อน, การออกกำลังกาย, การนอนเฉลี่ยต่อคืน, การทำงานเฉลี่ยต่อวันและต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน พบว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่จะมีระดับการศึกษาสูงกว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่มีอาชีพเกษตรกรจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผู้ป่วยที่เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านจะไม่สูบบุหรี่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในผู้สูบบุหรี่โรค upper gastrointestinal hemorrhage และโรคประจำตัว liver disease และ diabetes mellitus พบมากในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยสูบบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์, สายฝนและยาเส้นมากที่สุด (๕๑.๒%, ๒๐.๐%, ๑๙.๒%) ระยะเวลาการสูบตั้งแต่ ๒-๗๐ ปี การสูบต่อวันตั้งแต่ ๑-๔๐ มวน อายุที่เริ่มสูบน้อยที่สุด ๑๐ ปี มากที่สุด ๖๒ ปี เหตุและปัจจัยที่ ยังคงสูบบุหรี่และไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากความอยาก, ความเครียด, สูบตามเพื่อนและความเคยชิน

สรุป: คุณลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่แตกต่างกับผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ กล่าวคือผู้ป่วยชาย, การศึกษาต่ำ, อาชีพเกษตรกรและผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติหลายอย่างจะสูบบุหรี่มากกว่า นอกจากนี้โรคหรือความผิดปกติของระบบ ทางเดินอาหาร เช่นภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและโรคตับสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อมรโยธิน ส. คุณลักษณะทั่วไป พฤติกรรมและความผิดปกติของผู้ป่วยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่มารับการตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 3];1(2):71-80. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82106
Section
Original Article