เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 1];1(3):136-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82126
Section
Medical Ethics