การยอมรับต่อการปฏิรูประบบราชการกรณีศึกษาการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

ศิริรัตน์ ขาวสอาด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การยอมรับต่อการปฏิรูประบบราชการ กรณีศึกษาการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการสาย ก จำนวน ๖๒ คน ข้าราชการสาย ข จำนวน ๑๓๓ คน และข้าราชการสาย ค จำนวน ๑๖๙ คน ทั้งนี้ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค๋าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กำหนดให้มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

ผลการวิจัยพบว่าขัาราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ ความเข้าใจในระดับปานกลาง และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่อไปนี้คือความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ความเข้ากันได้ในการบริหารงานกับค่านิยมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า วุฒิการศึกษา ระดับชั้น (ซี) ในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน สายการปฏิบัติงาน ความได้เปรียบเชิงปฏิบัติงานและความเข้ากันได้ในการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับการ ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ขาวสอาด ศ. การยอมรับต่อการปฏิรูประบบราชการกรณีศึกษาการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 6];1(3):140-51. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82127
Section
Original Article