การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม โครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการ ศึกษาของคณะแพ

Main Article Content

สุวรรณี แรงครุฑ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กร ด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านเนื้อหาและกิจกรรม  ปัจจัยด้านบุคลากร/ วิทยากร และด้านกระบวนการให้บริการ/ การประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา ปีงบประมาณ 2556-2558 จำนวน 271 คน โดยส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางอีเมล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.90 ตำแหน่งสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 68.27 ตำแหน่งสายสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 31.73 ปัจจัยด้านบุคลากร/ วิทยากร เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญในการเลือกเข้ารับการอบรมจาก ความมีชื่อเสียงของสถาบันที่จัดโครงการอบรม ความรู้ของวิทยากรในเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอน และทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดของวิทยากร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แรงครุฑ ส. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม โครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการ ศึกษาของคณะแพ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 May 26 [cited 2023 Dec. 5];10(1):1-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87523
Section
Original Article