โลกแห่งดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความมหาศาลของข้อมูลทางการแพทย์ สู่การค้นพบความรู้ที่มีค่าด้วยการทำเหมืองข้อมูล

Main Article Content

ศราวุธ แดงมาก

Abstract

No Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แดงมาก ศ. โลกแห่งดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความมหาศาลของข้อมูลทางการแพทย์ สู่การค้นพบความรู้ที่มีค่าด้วยการทำเหมืองข้อมูล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 May 26 [cited 2023 Nov. 30];10(1):29-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87529
Section
Review Article