โลกแห่งดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความมหาศาลของข้อมูลทางการแพทย์ สู่การค้นพบความรู้ที่มีค่าด้วยการทำเหมืองข้อมูล

Main Article Content

ศราวุธ แดงมาก

Abstract

No Abstract

Article Details

How to Cite
1.
แดงมาก ศ. โลกแห่งดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความมหาศาลของข้อมูลทางการแพทย์ สู่การค้นพบความรู้ที่มีค่าด้วยการทำเหมืองข้อมูล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 May 26 [cited 2024 Jun. 16];10(1):29-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87529
Section
Review Article