การพัฒนาแบบประเมินเพื่อการ วินิจฉัยธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะ ทางการแพทย์แผนไทย

Main Article Content

สุธาทิพย์ มหาเจริญสิริ

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบประเมินธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะที่มีคุณภาพและตรงตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยในคัมภีร์
วิธีการ: รวบรวมเนื้อหาในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับธาตุเจ้าเรือนจัดท????ำเป็นแบบประเมิน ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมไทย 3 ท่าน โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับค????ำถามและค????ำตอบ (Index of Item – Objective Congruence (IOC)) ข้อที่คะแนน IOC <0.5 จะน????ำมาปรับปรุงหรือตัดออกแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเดิมทดสอบซ้ำ
ผลการศึกษา: แบบประเมินธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะที่อ้างอิงตามคัมภีร์วรโยคสารและหนังสืออายุรเวทศึกษาเมื่อทดสอบค่า IOC พบว่ามีข้อที่คะแนนน้อยกว่า 0.5 จ????ำนวน 11 ข้อ จึงปรับปรุงและทดสอบซ????้ำจนได้คะแนน IOC >0.5 ทุกข้อยกเว้นลักษณะของฟันและข้อต่อ ที่ตัดออก เนื่องจากไม่สามารถจ????ำแนกเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะได้ ท????ำให้ได้แบบประเมินทั้งสิ้น 33 ข้อ แบ่งเป็นลักษณะบุคลิกที่แสดงออก 25 ข้อ และลักษณะพฤติกรรม 8 ข้อ
สรุป: แบบประเมินธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะได้สอดคล้องกับองค์ความรู้เดิมแต่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สะดวกในการใช้ และเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและการศึกษาเพื่อน????ำไปสู่การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
มหาเจริญสิริ ส. การพัฒนาแบบประเมินเพื่อการ วินิจฉัยธาตุเจ้าเรือนปกติลักษณะ ทางการแพทย์แผนไทย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Dec. 10];10(2):65-73. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97665
Section
Original Article