แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

วัลลีย์ ศรีประภาภรณ์

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กับปัจจัยด้านพื้นฐาน
วิธีการ: เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม   เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ให้แบบสอบถามกับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน  385  ชุดและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน  286  ชุด  โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  9-30  ธันวาคม  2559  ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอนคือแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบและแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
ผลการศึกษา:  พบว่าข้อมูลทั่วไปโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาจบปริญญาตรี อายุงานอยู่ในช่วง 2-5 ปี และปฏิบัติงานอยู่ในสายสนับสนุนทั่วไป ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมที่อยู่ระดับมากถึงมากที่สุด เฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ปัจจัยอายุของบุคลากรมีผลต่อคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือด้านภาพรวม ด้านนโยบาย ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ด้านสภาพการทำงาน และด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ปัจจัยระดับการศึกษาของบุคลากรมีผลต่อคะแนนคือด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านอายุงานของบุคลากรมีผลต่อคะแนนคือด้านภาพรวมและทุกๆด้าน ยกเว้นด้านสภาพการทำงาน และปัจจัยการปฏิบัติงานของบุคลากรมีผลต่อคะแนน คือด้านความรับผิดชอบเท่านั้น
สรุป:   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีเฉพาะด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก   อายุของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น อายุงานที่มากกว่า 25 ปี มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีประภาภรณ์ ว. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Nov. 29];10(2):74-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97667
Section
Original Article