ความเครียด ความวิตกกังวล และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ

Main Article Content

นงค์นุช แนะแก้ว

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แนะแก้ว น. ความเครียด ความวิตกกังวล และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Nov. 30];10(2):103-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97673
Section
Review Article