การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(Research Ethics for Good Clinical Practice)

2022-03-16

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(Research Ethics for Good Clinical Practice)
สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

Link ในการอบรม JOIN WEBEX MEETING

https://dmsth.webex.com/dmsth/j.php?MTID=m6f39b5a20b6e18587fe1e3cfb2ff2d8f
หรือ https://bit.ly/34tEv66
Meeting number (access code): 2519 038 6496