คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช. เชิญเข้าร่วม เสวนาวิชาการและ KM เรื่อง การพัฒนาความรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่ “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน” วันที่ 26 พ.ค. 2565

2022-06-07

EP 1
สื่อวิดีโอย้อนหลังการเสวนาวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง "การพัฒนาความรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน" : เรื่องเล่าเร้าพลังจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วสส.พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช. กระทรวงสาธารณสุข และผ่าน Online Google Meet ที่ https://drive.google.com/file/d/1o-d_M7ZceborjokYJ1_B6scenVAtR98P/view?usp=sharing

EP 2
สื่อวิดีโอย้อนหลังการเสวนาวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง "การพัฒนาความรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน" : เรื่องเล่าเร้าพลังจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วสส.พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช. กระทรวงสาธารณสุข และผ่าน Online Google Meet ที่ https://drive.google.com/file/d/1ylxH3Ts93n0AOTOIJVlQIONRfjz-9LBP/view?usp=sharing

EP 3
สื่อวิดีโอย้อนหลังการเสวนาวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง "การพัฒนาความรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน" : เรื่องเล่าเร้าพลังจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วสส.พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สบช. กระทรวงสาธารณสุข และผ่าน Online Google Meet ที่ https://drive.google.com/file/d/1KKeVDDTxoXwf5ESWjyuHGA123YtDhQcz/view?usp=sharing