การบริหารจัดการด้านสุขภาพของประเทศสิงคโปร์

ผู้แต่ง

  • Phayong Thepaksorn Sirindhorn College of Public Health, Trang

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, สิงคโปร์

Author Biography

Phayong Thepaksorn, Sirindhorn College of Public Health, Trang

Deputy Director

References

Ministry of Health Singapore's Healthcare System [Internet]. Access at: https://www.moh.gov.sg/our-healthcare-system

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-21