ประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นนักวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกพื้นที่จะมีปัญหาหรือความต้องการแต่สังคมปัจจุบันพบว่าปัญหาจะมีความซับซ้อน จะแก้ไขต้องใช้สหวิชาชีพและหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกัน แต่พื้นที่โดยทั่วไปจะขาดผู้นำการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนแต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างเชิงอำนาจและความแตกต่างเชิงคุณค่าและมาตรฐานหรือเรียกง่ายๆว่ามีบทบาทหน้าที่และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของตนเอง  จึงไม่เกิดการร่วมกันในการดำเนินงาน  การดำเนินงานโดยใช้หลัก DHML จึงเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้ตระหนักร่วมกันกำหนดประเด็นที่สนใจหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกำหนดนโยบายสาธารณะของชุมชนโดยมีทีมเรียนรู้ที่อยู่กับปัญหาร่วมกับนักพัฒนาและนักวิชาการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาทางออกร่วมกันบนฐานข้อมูลที่เป็นจริงทำไปเรียนรู้ไปพัฒนาไป  ทีมเรียนทุกพื้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะผ่านการทำงานร่วมกันทำให้เกิดผลสำเร็จทั้งงานและการพัฒนาคน  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-23