การประมาณค่าต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้แต่ง

  • Wikritnarakorn Kongdaeng โรงพยาบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร 080-5417-774

คำสำคัญ:

โรคเบาหวาน; ต้นทุนการรักษาพยาบาล; โรงพยาบาลชุมชน

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบภาคตัดขวาง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเบาหวานที่เข้ารักษาโรงพยาบาลชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital information system) จำนวน 11,769 ครั้ง (ราย) ผลการศึกษาพบว่า เพศชาย ร้อยละ 33.3 เพศหญิง ร้อยละ 66.7 อายุเฉลี่ย 53 ปี (min=8, max=93) ต้นทุนการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานตลอดระยะเวลา 4 ปี  เท่ากับ 11,125,389 บาท (mean= 945 บาท) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนการรักษาพยาบาล แต่ต้นทุนการรักษาพยาบาลมีการเพิ่มขึ้นทุกปี และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีต้นทุนการรักษามากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ (mean = 1,116 บาท) ผลการศึกษาชี้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าการรักษาพยาบาลและส่งผลต่อวิกฤตทางด้านเงินของโรงพยาบาลของรัฐ

References

Aekplakorn, W., Stolk, R. P., Neal, B., Suriyawongpaisal, P., Chongsuvivatwong, V., Cheepudomwit, S., & Woodward, M. (2003). The prevalence and management of diabetes in Thai adults: the international collaborative study of cardiovascular disease in Asia. Diabetes care, 26(10), 2758-2763. (in Thai)
Carter, Janette S., Jacqueline A. Pugh, and Ana Monterrosa. (1996), Non-insulin-dependent diabetes mellitus in minorities in the United States. Annals of internal medicine, 125(3), 221-232.
Chetthakul, Thanya, et al. (2006). Thailand diabetes registry project: prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai 89.Suppl 1, S27-36. (in Thai)
Harper, S. (2014). Ageing societies. Routledge.
Likitmaskul, Supawadee, et al. (2003). Increasing prevalence of type 2 diabetes mellitus in Thai
children and adolescents associated with increasing prevalence of obesity. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16(1), 71-78. (in Thai)
Li, Rui, et al (2010). Cost-effectiveness of interventions to prevent and control diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes care, 33(8), 1872-1894
King, Hilary, and Marian Rewers. (1993). Global estimates for prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. Diabetes care, 16(1), 157-177.
Norlund, A., et al. (2010). Cost of illness of adult diabetes mellitus underestimated if comorbidity is not considered. Journal of internal medicine 250(1), 57-65..
Porapakkham, Yaowarat, Junya Pattaraarchachai, and Wichai Aekplakorn. (2008). Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension and diabetes mellitus among the elderly: the 2004 National Health Examination Survey III, Thailand. Singapore medical journal, 49(11), 868. (in Thai)
Riewpaiboon, Arthorn, Penkae Pornlertwadee, and Kwanjai Pongsawat. (2007). Diabetes cost model of a hospital in Thailand. Value in health, 10(4), 223-230.
Shaw, Jonathan E., Richard A. Sicree, and Paul Z. Zimmet. (2010). Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes research and clinical practice, 87(1), 4-14.
Rangsin R, MedResNet. An assessment on quality of care among patients diagnosed with type 2 diabetes and hypertension visiting hospitals of Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration in Thailand. Bangkok, Thailand: National Health Security Office, 2014. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-12