ธรรมาภิบาล กับ สังคมไทย

ผู้แต่ง

  • Phaisan Keua-arun

คำสำคัญ:

หลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่อ

การใช้หลักธรรมภิบาลทำให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชน หรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม         ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างสำนึกที่ดีในการบริหารงาน และการทำงานในองค์การ และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสำนึกที่ดี  หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ หลัก หลักแรก คือ หลักนิติธรรม มุ่งเน้นทั้ง การออกกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรม การบังคับใช้ที่เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน หลักที่สอง ได้แก่ หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องตามจารีต และศีลธรรม ซึ่งหลักนี้จะกำกับด้วยจิตสำนึกที่สมาชิกของสังคมพึงมีต่อสังคมในทางที่ดี หลักที่สาม คือ หลักความโปร่งใส สังคมสามารถรับรู้ ตรวจสอบได้ หลักที่สี่นั้นได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร หลักที่ห้า เป็น หลักความรับผิดชอบ ต้องมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคม ต้องสนใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบ และ หลักสุดท้าย คือ หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ทีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

References

สำนักงานนายกรัฐมนตรี. 2546. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี. ค้นจาก https://kodmhai.com เมื่อ 2 มกราคม 2558.
รัฐธรรมนญแห่่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (6 เมษายน 2560). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนท ี่ 40 ก, น. 16-17.
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2549. (2549). มติคณะรัฐมนตรี. สืบค้น 4 พฤษภาคม 2560 จาก https://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2549-12-19.html#10
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549). สืบค้น 2 พฤษภาคม 2560 จาก https://www.nesdb.go.th/ ewt_dl_link.php?nid=3784
_______. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท ี่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้น 3 พฤษภาคม 2560 จาก https://www.nesdb.go.th/download/plan12.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-11-06