ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ดาราวรรณ มณีกุลทรัพย์
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
  • สุพัฒน์ อาสนะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริรธร จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

การรับรู้ด้านสุขภาพ, หญิงตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กลุ่มประชากรคือ หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไปที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลนาแก ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 150 คน ใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ Daniel ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช เท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตัว ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (=2.66, S.D.=0.47) สำหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (=2.56, S.D.=0.49) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.397, p-value<0.001) เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพรายด้านที่พบความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน (r=0.289, p-value=0.001) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการตั้งครรภ์ (r=0.288, p-value=0.001) การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ (r=0.179, p-value=0.05) การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ (r=0.262, p-value=0.004) ตามลำดับ

References

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). คู่มือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การ
อนามัยโลกในบริบทประเทศไทย. นนทบุรี: โรงพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ.
กัลยาณี บุญสิน, โสเพ็ญ ชูนวล. (2552). การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะ
เสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์แรกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วารสารวิชาการ เขต 12. 12(2): 11-28.
ซาฟีน๊ะ ดอเลาะ. (2552). พฤติกรรมการดูแลครรภ์ตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ สถานี
อนามัยในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.
2552.
ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย, ศักดา เปรมไทยสงค์. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
แผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2555 26(2): 253-362.
นาฎอนงค์ ธรรมสมบูรณ์. (2554). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ, รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์. พยาบาลสาร. 2554; 4(2): 21-27.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม. (2560). รายงานประจำปี งานอนามัยแม่และเด็ก. นครพนม: สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม.
สุวรรณี โลนุช. (2554). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35
ปี. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 4(2): 79-93.
อุทัยวรรณ เหมเวช. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
และการรับรู้ประโยชน์ของการรักษากับความร่วมมือในการรักษาของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Becker, Marshall H. (1974). The Health Belife Model and Prevention Behavior. Health
Education Monographs.
Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rded). Englewod cliffs: N.J. Prentice
Hall.
Daniel W.W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health
Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons.
Pender, N.J. (1987). Health Promotion in nursing practice. 2nd ed. Connecticus: Appleton &
Lange.
Rosenstock, Irain M. (1974). The Health Belife Model and Prevention Behavior. Health
Education Monographs.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-08