การประเมินปริมาณรังสีที่ผิวหนังผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์

ผู้แต่ง

  • บุญเสริม เนยสูงเนิน ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เจษฎา ตัณฑนุช สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสำคัญ:

ปริมาณรังสีที่ผิวหนังผู้ป่วย, การถ่ายภาพเอกซเรย์, ไอเออีเอ รายงานทางเทคนิคชุดที่ 457

บทคัดย่อ

รังสีเอกซ์ถูกนำมาใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยโรคแต่ในขณะถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วยจะได้รับรังสีไปด้วย เพราะว่ารังสีเอกซ์สำหรับแต่ละเครื่องเอกซเรย์มีปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกัน จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับนักรังสีการแพทย์ที่จะเป็นผู้ตั้งค่าการให้ปริมาณรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการถ่ายภาพเอกซเรย์ วิธีการของ IAEA Technical Reports Series No. 457 สำหรับประเมินปริมาณรังสีที่ผิวหนังผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์มีขั้นตอนเริ่มจากการวัดค่า X-ray tube output ของเครื่องเอกซเรย์ แล้วประมาณค่าเส้นแนวโน้มจากความสัมพันธ์ของค่า kVp กับ ค่า X-ray tube output เพื่อให้ได้ตัวแบบสำหรับการคำนวณค่า X-ray tube output ที่ kVp ต่าง ๆ หลังจากนั้นคำนวณ ค่า Entrance Surface Air Kerma จากข้อมูลการตั้งค่าเทคนิค ได้แก่ ค่า kVp, mAs, FOD และความหนาของผู้ป่วย วิธีการนี้สามารถนำไปใช้ประเมินปริมาณรังสีที่ผิวหนังผู้ป่วยในท่าต่าง ๆ เพื่อเป็นปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์แต่ละเครื่อง มีประโยชน์เพื่อใช้สำหรับควบคุมปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ

References

Alameen, S., Badrey, F.A.A., Abdullateef, A.S., Ahmed, A.M. (2016). Assessment of ESAK and ED for

Adult’s Patients Examined by Computed Radiography. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology, 5(4): 281-287.

Bushong, S. C. (2017). Radiologic science for technologist physics, biology, and protection. 11th ed.

Missouri: Elsevier.

International Atomic Energy Agency. (1996). International basic safety standards for protection against

ionizing radiation and for the safety of radiation sources, IAEA Safety series no. 115. Vienna:

IAEA.

International Atomic Energy Agency. (2007). Dosimetry in diagnostic radiology: an international code

of practice, TRS No. 457. Vienna: IAEA.

Promduang A., Pongnapang, N., Ritlumlert, N., Tangruangkiat, T., Phonlakrai, M. (2019). A Study of

Entrance Surface Air Kerma for Patients Undergoing Chest and Abdomen from Digital Radiography at Chulabhorn Hospital. Journal of Health Science and Medical Research, 37(1): 51-60. (In Thai).

Siripreeshakul, S. (2012). A study of Entrance skin Dose measurements of patient undergoing chest

radiography in Kalsin Hospital. Research and Development Health System Journal, 5(1): 87-94. (In Thai).

Uniyal, S.C., Chaturvedi, V., Sharma, S.D., Raghuvanshi, S. (2017). Estimation of Entrance Surface Air

Kerma Due to Diagnostic X-ray Examinations of Adult Patients in Uttarakhand, India and Establishment of Local Diagnostic Reference Levels. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 40(3): 687-694. (In Thai).

Witchathorntrakun, W., Wongsanon, S., Kheonkaew, B. (2010). Skin Radiation Dose of Patient

Undergoing Chest Radiography in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Srinagarind Medical journal, 25(2): 120-124. (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-17