การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี

ผู้แต่ง

  • จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การนอน, การประเมินการนอน, การรักษาแบบไม่ใช้ยา, การออกกำลังกาย

บทคัดย่อ

ปัญหาการนอนหลับ มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของคนไทยอย่างมาก ความเข้าใจและการให้ความสำคัญในประชากรไทยเรื่องการนอนยังมีไม่พอ ทำให้เกิดการละเลยต่อการดูแลคุณภาพการนอน การการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดโรค หรือ ภาวะเจ็บป่วยทั้งทางกาย และทางจิตใจ ปัจจุบันการประเมินคุณภาพการนอนมีหลายรูปแบบ เช่น การประเมินด้วย Polysomnography (PSG) การใช้อุปกรณ์เพื่อวัดคุณภาพการนอนแบบพกพา หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ และการประเมินคุณภาพการนอนด้วยแบบประเมิน  เพื่อช่วยในการประเมินและติดตามคุณภาพการนอนได้ เนื่องจากเทคนิคการรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอน ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมห้องนอนให้เหมาะสม การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขภาวะการนอน และการจัดรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอน วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลเรื่องการนอน และรูปแบบการรักษาปัญหาการนอนที่ไม่ใช่ยาเพื่อคุณภาพการนอนที่ดี

References

Ahmadi-Soleimani, S. M., Mianbandi, V., Azizi, H., Azhdari-Zarmehri, H., Ghaemi-Jandabi, M., Abbasi-Mazar, A., . . . Darana, S. P. (2020). Coregulation of sleep-pain physiological interplay by orexin system: An unprecedented review. Behavioural Brain Research, 391, 112650. doi:https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112650

Baek, Y., Jung, K., & Lee, S. (2020). Effects of sleep restriction on subjective and physiological variables in middle-aged Korean adults: an intervention study. Sleep Medicine, 70, 60-65. doi:https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.02.006

Benz, F., Knoop, T., Ballesio, A., Bacaro, V., Johann, A. F., Rücker, G., . . . Baglioni, C. (2020). The efficacy of cognitive and behavior therapies for insomnia on daytime symptoms: A systematic review and network meta-analysis. Clinical Psychology Review, 101873. doi:https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101873

Bootzin, R. R., Dawson, S. C., & Kelly, M. R. (2016). Sleep Disorders. In H. S. Friedman (Ed.), Encyclopedia of Mental Health (Second Edition) (pp. 166-170). Oxford: Academic Press.

De Zeeuw, C. I., & Canto, C. B. (2020). Sleep deprivation directly following eyeblink-conditioning impairs memory consolidation. Neurobiology of Learning and Memory, 170, 107165. doi:https://doi.org/10.1016/j.nlm.2020.107165

Duce, B., Kulkas, A., Langton, C., Töyräs, J., & Hukins, C. (2016). The AASM 2012 recommended hypopnea criteria increase the incidence of obstructive sleep apnea but not the proportion of positional obstructive sleep apnea. Sleep Medicine, 26, 23-29. doi:https://doi.org/10.1016/j.sleep.2016.07.013

Gottlieb, G. L. (1990). Sleep disorders and their management: Special considerations in the elderly. The American Journal of Medicine, 88(3, Supplement 1), S29-S33. doi:https://doi.org/10.1016/0002-9343(90)90283-J

Hamilton, J. L., Stange, J. P., Burke, T. A., Franzen, P. L., & Alloy, L. B. (2019). Sleep disturbance and physiological regulation among young adults with prior depression. Journal of Psychiatric Research, 115, 75-81. doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.05.016

Hasler, B. P., Soehner, A. M., & Clark, D. B. (2015). Sleep and circadian contributions to adolescent alcohol use disorder. Alcohol, 49(4), 377-387. doi:https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2014.06.010

Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., . . . Adams Hillard, P. J. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health, 1(1), 40-43. doi:https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010

Huan, S.-Y., Liu, K.-P., Lei, X., & Yu, J. (2020). Age-related emotional bias in associative memory consolidation: The role of sleep. Neurobiology of Learning and Memory, 171, 107204. doi:https://doi.org/10.1016/j.nlm.2020.107204

Kumar, D., Koyanagi, I., Carrier-Ruiz, A., Vergara, P., Srinivasan, S., Sugaya, Y., . . . Sakaguchi, M. (2020). Sparse Activity of Hippocampal Adult-Born Neurons during REM Sleep Is Necessary for Memory Consolidation. Neuron. doi:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.05.008

Lemyre, A., Belzile, F., Landry, M., Bastien, C. H., & Beaudoin, L. P. (2020). Pre-sleep cognitive activity in adults: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, 50, 101253. doi:https://doi.org/10.1016/j.smrv.2019.101253

Liu, Z., & Yang, C. (2019). The impact of sleep medications on physical activity among diabetic older adults. Geriatric Nursing. doi:https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.12.003

Reeder, B., & David, A. (2016). Health at hand: A systematic review of smart watch uses for health and wellness. Journal of Biomedical Informatics, 63, 269-276. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbi.2016.09.001

Schäfer, S. K., Wirth, B. E., Staginnus, M., Becker, N., Michael, T., & Sopp, M. R. (2020). Sleep's impact on emotional recognition memory: A meta-analysis of whole-night, nap, and REM sleep effects. Sleep Medicine Reviews, 51, 101280. doi:https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101280

Sitasuwan, T., Bussaratid, S., Ruttanaumpawan, P., & Chotinaiwattarakul, W. (2014). Reliability and validity of the Thai version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 97 Suppl 3, S57-67. (In Thai)

Takemura, N., Cheung, D. S. T., Smith, R., Deng, W., Ho, K. Y., Lin, J., . . . Lin, C.-C. (2020). Effectiveness of aerobic exercise and mind-body exercise in cancer patients with poor sleep quality: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Medicine Reviews, 53, 101334. doi:https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101334

Wanida Loonkar, C. J. (2018). Relationships Among Types of Stroke, Depression, Sleep Hygiene Practices and Insomnia of Stroke Patients. . HCU Journal, 21(42), 41-53. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146724 (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-07