แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • ประกฤต ประภาอินทร์ Sirindhorn College of Public Health of Phitsanulok Province

คำสำคัญ:

Best Practice, Innovative Prototype, Health Innovation

บทคัดย่อ

นวัตกรรมสุขภาพเป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือถูกพัฒนาต่อยอดมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยในการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหรือบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  นวัตกรรมสุขภาพได้ถูกจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการเปลี่ยนรูปแบบสินค้า หรือบริการ และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราสามารถจับต้องได้ในรูปของสินค้าใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น โมเดล โปรแกรม ระบบ กระบวนการ หรือวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัย, 2) ประเมินความต้องการที่จำเป็นของนวัตกรรม, 3) เขียนกรอบแนวคิดและออกแบบร่างนวัตกรรมต้นแบบ, 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างนวัตกรรมต้นแบบ, 5) พัฒนาร่างนวัตกรรมต้นแบบ, 6) ทดลองใช้ ทดสอบประสิทธิภาพ ปรับปรุงต้นแบบ แล้วนำต้นแบบไปใช้จริงและประเมินประสิทธิผล และ 7) ขั้นตอนสุดท้าย ปรับปรุงและเขียนรายงานผลการสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรม  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คนในองค์กรสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ  ดังตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นบทเรียนการสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพ ไม่เพียงเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้น แต่นักวิจัยในสาขาอื่น ๆ ก็สามารถนำแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ได้อีกด้วย

Author Biography

ประกฤต ประภาอินทร์, Sirindhorn College of Public Health of Phitsanulok Province

PhD candidate  and an academic instructor, Research, Textbook and International Relations Division, Sirindhorn College of Public Health of Phitsanulok Province, Thailand.

References

Adair, J. E. (1996). Effective innovation: How to stay ahead of the competition. London: Pan Books.

American Productivity and Quality Center. (1999). What is benchmarking. Retrieved from www.apcq.com

Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P., Chandrachai, A. & Cooparat, P. (2010). Innovation: Definition, classifications and importance of innovation in entrepreneurship. Journal of Business Administration, 33(128), 49-65. (In Thai)

Camp, R. (1989). Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance. Wisconsin: ASQ Quality Press.

Hughes, Ch. (2003). What does it really takes to get into the Ivy League and other highly selective colleges. New York: McGraw-Hill.

Kahn, K. B., Barczak, G., & Moss, R. (2006). Establishing a NPD best practices framework. Journal of Product Innovation Management, 23(2), 106-116.

Kahn, K. B., Barczak, G., Nicholas, J., Ledwith, A. & Perks, H. (2012). An examination of new product development best practice. Journal of Product Innovation Management, 29(2), 180-192.

Kanjanasoot, Maj. Gen. S. (2019). The development of innovative research methodologies. Bangkok: Thailand National Defence College. (In Thai)

Keeley, L., Pikkel, R., Quinn, B., & Walters, H. (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. New Jersey: John Wiley & Sons.

Namburi, S. (2019). Innovation and administration. The Journal of Research and Academics, 2(2): 121-134. (In Thai)

National Innovation Agency. (2019a). Innovation for the Future. Bangkok: National Innovation Agency (Public Organization), Ministry of Science and Technology. (In Thai)

National Innovation Agency. (2019b). Toward innovation nation. Bangkok: National Innovation Agency (Public Organization), Ministry of Science and Technology. (In Thai)

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018a). National strategy 2018-2037. Bangkok: National Strategy Secretariat Office, Office of the National Economic and Social Development Board.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018b). Master plan under the national strategy on (23) innovation research and development (B.E. 2561-2580). Bangkok: National Strategy Secretariat Office, Office of the National Economic and Social Development Board. (In Thai)

Office of the Royal Society. (2011). Dictionary version the Royal Society B.E. 2554. Retrieved from https://dictionary.apps.royin.go.th/ (In Thai)

Promwong, Ch. (2016). Process of research and development for creating an educational innovation. Retrieved from 202.28.73.150/educupload/images/stories/210655_01.pdf (In Thai)

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation. New York: The Free Press.

Schilling, M. A. (2008). Strategic management of technological innovation (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Smith, D. (2006). Exploring innovation. Berkshire: McGraw-Hill Education.

Srinoul, N. (2017). The development of self-management model of health innovation to strengthen community (Doctoral dissertation, Silpakorn University). Retrieved from http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1374/1/55260910.pdf (In Thai)

Stikeleather, J. & Fingar, P. (2012). Business innovation in the cloud: Executing on innovation with cloud computing. Florida: Meghan-Kiffer Press.

Sutipan, P. (2016). Research and development of a self-management program on healthy lifestyle behaviors and health outcomes for the elderly with hypertension (Doctoral dissertation, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University). Retrieved from http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120020RB9992555f.pdf (In Thai)

Sutipan, P., & Intarakamhang, U. (2016). Healthy lifestyle behavioral needs among the elderly with hypertension in Chiang Mai. International Journal of Behavioral Science, 12(1): 1-12.

Tidd, J., & Hull, M. F. (Eds.). (2003). Service innovation: Organizational responses to technological opportunities and market imperatives. London: Imperial College Press.

Toffler., A. (1980). The third wave. New York: William Marrow.

Trakoonhiranphadung, W. (2015). Insights into high-tech product innovations for change the world. Techno & InnoMag, 42(244), 28-30.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-25