คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • สุนทรี ขะชาตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • อุษณียาภรณ์ จันทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา, ผู้สำเร็จการศึกษา, ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประชากรคือ ผู้ใช้บัณฑิตพยาบาล จำนวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเภทให้ตอบด้วยตนเอง โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 80 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จำนวน 75 ฉบับคิดคิดอัตราการตอบแบบสอบถามกลับเท่ากับร้อยละ 93.75 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิต โดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (  =4.63, S.D.=0.32) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านทักษะทางปัญญา( =4.15, S.D. =0.35) สำหรับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง ( =4.47, S.D.=0.30) ด้านที่มีคะค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านผู้สร้างสรรค์ (  =3.98, S.D. =0.23) และเมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลต้นสังกัด ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล เพื่อวางแผนปรับจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

References

Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. (2018). Bachelor of Nursing Science (Revised Curriculum, 2012).Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi.

Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. (2017). Moral and Ethics Development Project. Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi

Ministry of Education. (2019). Announcement of the Ministry of Education on Higher Education Standards B.E. 2019. (in Thai)

Napassawan, B., Niranart, V., Srisuda E., and Dherisa, S. (2019). The Quality of Graduate Students as Thai Qualifications framework for Higher Education, Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharuk Nakhonsawan, Ganesha Journal, 15(2): 115 - 126. (in Thai)

Narumol, L., Saranit, B., & Sujira, V. (2019). The Quality of Graduated Nurses in Bachelor of Nursing Science Program, Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi. Mahasarakham Hospital Journal, 16(3): 43 – 52. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2015). Handbook Quality assurance Internal education Tertiary level Year 2014. Printmaking Limited Partnership: Nonthaburi. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2017). Higher Education Curriculum Criteria 2015 and Related Standards. Wongsawang Publishing & Printing Company Limited: Bangkok. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2018). 20 Year Long-Term Higher Education

Plan 2018-1937. Thailand Standard Industrial Classification: Bangkok. (in Thai)

Office of the Education Council. (2020). National Education Standards 2018. Nonthaburi: 21 Century Company Limited.

Plearnpis., S. (2016). Characteristics of Graduates According to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd) in Southerst Bangkok college, 2013-2014 (BATCH # 15), SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL, 2(2): 55 - 67. (in Thai)

Prapapun, P., & Naowanit, P. (2016). Satisfaction of the Employers Toward Competencities for Graduate Nurses, Policenursing College. Journal of the Police Nurses, 8(1): 136 - 144. (in Thai)

Saowalak, S., Soontaree, K., and Ausaniyaphon , C. ( 2020). Qualifcations of Graduates according to Thai Qualifi- cations Framework for Higher Education and Desirable Characteristics according to Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. The Journal of Boromarjonani College of Nursing Suphanburi, 3(1): 61-80. (in Thai)

Teamjan, P., and Jaroon, P. (2017). Citizenship of Undergraduate Students in Naresuan University. The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, 23(1): 1 -13. (in Thai)

Vidaporn, D., Penwan, K., Waraporn, V., and Pramote, H. (2019). The Desired Characteristics of Graduate for Thailand Qualifications Framework and Identities of Graduates in Bachelor of Nursing Science Program from Boromarajonani College of Nursing, Bangkok as Perceived by their Supervisors, Journal of Boromarajonani College of Nursing, 35 (1): 252 - 263. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-17