ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคไข้หมากไม้ กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • เพ็ญพักตร์ สิมาทอง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ศศิวิมล ผลงาม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • กนกกร ปิดทอง โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

คำสำคัญ:

ภูมิปัญญาท้องถิ่น, หมอพื้นบ้าน, โรคไข้หมากไม้, สมุนไพร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคไข้หมากไม้ ซึ่งเป็นโรคที่พบในท้องถิ่นภาคอีสาน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหมอพื้นบ้านทั้งหมด 9 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้รวบรวมตำรับยาได้ทั้งหมด 9 ตำรับ ประกอบด้วยสมุนไพรทั้งหมด 16 วงศ์ 22 ชนิด โดยวงศ์พืชที่พบมากที่สุด คือ FABACEAE ส่วนของพืชที่นำไปใช้มากที่สุด คือ แก่น รสของยาสมุนไพรในตำรับส่วนใหญ่จะเป็นรสเย็น รองลงมาจะเป็นรสขม และรสฝาด สมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ซ้ำกันมากที่สุด คือ จันทน์แดง (Dracaena lourieri Gagnep.) วิธีการปรุงยา คือ การฝนเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทาน เมื่อพิจารณาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ลดไข้ เช่น รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)    ฤทธิ์ต้านการอักเสบ เช่น ฝาง (Caesalpinia sappan L.) และฤทธิ์ต่อต้านเชื้อมาลาเรีย เช่น ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack.)  ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดของหมอพื้นบ้านนั้นเกิดจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการรักษาโรคไข้หมากไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับแพทย์แผนไทยที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านการรักษาโรคให้คงอยู่

References

Art of healing. (1998). Remedies. In Textbook of Thai pharmaceutical. Office of the Permanent

Secretary, Ministry of Public Health. (In Thai)

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2015). Guidelines

dangerous communicable disease and communicable disease under surveillance for

Communicable Diseases Act, B.E. 2015. Retrieved 29 June 2021 from http://odpc8.ddc.

moph.go.th/upload_epi_article/dWoQeKhEGHvLqR1IfCYF.pdf. (In Thai)

Horata N, Suttirat S, Panpanich T, Siriphor A, Navaprayoonvach B, Suwanwisolkij N, et al. (2017). In

vitro antimalarial activity and cytotoxity of 20 ethanolic crude extracts from Thai herbs

against Plasmodium falciparum TM267. Songklanagarind Medical Journal, 35(2).109-120.

(In Thai)

Itharat, A., Reuangnoo, S., Panthong, S., Sangrapee, C.,Khantham, S., Chatsuwan, J., Sinsomboon,

A. (2010). Antimicrobial and cytotoxic activities of five Thai plants used as antipyretic drug.

Planta Medica, 76(12).

Kannaiyan, M., Manuel, VN., Raja,V., Thambidurai, P., Mickymaray, S., Nooruddin.T. (2012).

Antimicrobial activity of the ethanolic and aqueous extracts of Salacia chinensis Linn.

against human pathogens. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2(1).416-420.

Keinhom, U. (2009). Clarification traditional medicine in palm manuscript, Northeastern Thailand:

Mak Mai fever case study. Faculty of Science, Mahasarakham University. Bangkok: Usa

Printing. (In Thai).

Kulsomboon, S. (2012). Current situations and development in Thai indigenous medicine Thailand.

Nonthaburi: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand Ltd;. (In Thai).

Kuo, P.C., Damu, A.G., Lee, K.H., Wu,T.S.(2004). Cytotoxic and antimalarial constituents from the

roots of Eurycoma longifolia Biorg. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(3).537–544.

Mandal, S.K., Pal, H., Pal,I., Bose,S.(2018). Biological Potential of Elephantopus scaber Linn.

International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 50(2).130-134.

Meerungrueang , W & Panichayupakaranant, P.(2014). Antimicrobial activities of some Thai

traditional medical longevity formulations from plants and antibacterial compounds from

Ficus foveolata. Pharmaceutical Biology, 52(9).1104-1109.

Namsa, N.D,, Tag, H., Mandal, M., Kalita, P., Das, A,K. (2009). An ethnobotanical study of traditional

anti-inflamtory plants used by the Lohit community of Arunachal Pradesh, India. Journal

of Ethnopharmacology, 125.234-245.

Nanna, U., Chiruntanat, N., Jaijoy, K., Rojsanga, P., Sireeratawong, S.(2017). Effect of Thunbergia

laurifolia Lindl. extract on anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity. The

Journal of the Medical Association of Thailand, 100(5).98-106.

National Drug Information. (2020). National List of Essential Medicine. Retrieved 1 July 2021

from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/254/T_0003.PDF. (In Thai).

Ngampetch, P. (2009). Acute Undffirentiated Febrile illness in Sisaket Hospital. Medical Journal

of SiSaket Surin Burirum Hospital, 24(1). 209-217. (In Thai)

Nirmal, N, P & Panichayupakaranant, P (2015). Antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory

activities of standardized brazilin-rich Caesalpinia sappan extract. Pharmaceutical

Biology, 53(9).1339-1343.

Reanmongkol, W., Subhadhirasakul, S., Bouking,P. (2003). Antinociceptive and antipyretic activities

of extracts and fractions from Dracaena loureiri in experimental animals. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 25(4).467-476. (In Thai)

Singhakul, C., Klomkleaw., A., Jantasen., P. (2019). Folk Knowledge of Hemorrhoids Treatment in

Sisaket Province. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine, 17(3), 457-487. (In

Thai).

Sithisarn, P., Rojsang, P., Sithisarn, P., Kongkiatpaiboon, S (2015). Antioxidant Activity and

Antibacterial Effects on Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus

intermedius of Extracts from Several Parts of Cladogynos orientalis and Their

Phytochemical Screenings. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,1-8.

Sumungkaset, A & Nantasri, C. (2016). Knowledge and wisdom of folk healers in Namon district,

Kalasin Province. Journal of the Thai Library Association, 9(2), 87-104. (In Thai)

The Rehabilitation Foundation for Thai Traditional Medicine and Ayurved Thamrong School. (2007).

Thai Traditional Medical Textbook: Paet-Ta-Ya-Saat-Song-Kror, conservativeedition.

Bangkok: Mahidol University. (In Thai)

Wannaudorn, S. (2017). Ancient medicine textbooks of Lao : the Recording Format and Strategies of

Presentation. Chophayom Journal, 28(2), 37-47. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-22